Warsztaty rękodzieła użytkowego

Warsztaty rękodzieła użytkowego
Pracownia Rękodzieła Artystycznego "Akant" Grzegorz Krasiński
nowosądecki
Gmina Korzenna
Rzemiosło
Od: 2011-09-01 do: 2011-12-31
Kursy i szkolenia
Warsztaty
Osoby bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia i nieaktywne zawodowo
Pracownia Rękodzieła Artystycznego "Akant" Grzegorz Krasiński Jasienna 222, 33-322 Korzenna mail: pracownia222@interia.pl tel. 662957635
- warsztaty rękodzieła użytkowego w zakresie: plecionkarstwa, wyrobu ozdobnych koszy bibułowych, wytwarzanie przedmiotów użytkowych z drewna itp. – 144 h szkoleniowe /72 h dla jednej grupy /2 grupy/, - wyjazdy studyjne o tematyce rękodzieła użytkowego, wskazujące możliwości zatrudnienia i pozyskania nowych źródeł dochodu, - warsztaty motywacyjne z doradcą zawodowym oraz usługa fryzjerska dla każdego uczestnika projektu
Bezpłatne
0
Współfinansowane – Bezpłatne
2011-09-17
Uczestnikiem projektu może być: mieszkaniec/ka gminy Korzenna - bezrobotny/a lub rolnik i domownik rolnika, którego dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późn.zm. (w tym co najmniej 8 kobiet), będący jednocześnie osobą niezatrudnioną w wieku aktywności zawodowej tj. 15 - 64 lat oraz osobą pozostającą w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodów wymienionych w art.7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. kolejno bezrobocie i ubóstwo. Grupami preferowanymi w rekrutacji wg przypisanej wagi punktowej oraz dokumentami badającymi przynależność uczestników rekrutacji do poszczególnych grup są: - osoby bezrobotne - zaświadczenie z PUP dla Powiatu Nowosądeckiego /8 pkt./, - rolnicy lub domownicy rolników, których dochód nie przekracza kryterium dochodu na osobę w rodzinie określonego w Ustawie o pomocy społecznej - oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej w aspekcie wymienionego kryterium oraz kserokopia nakazu płatniczego gospodarstwa rolnego, w którym BO zamieszkuje /5 pkt./, - osoby wykazujące przedyspozycje do wykonywania rękodzieła użytkowego – punkty przyznane na podstawie wywiadu w formie pisemnej jednolitego dla każdego BO /od 0 do 5 pkt./, - osoby długotrwale bezrobotne /długotrwale pozostające bez pracy/ w rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – zaświadczenie z PUP dla Powiatu Nowosądeckiego /3 pkt./, - osoby bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych umożliwiających podjęcie pracy tj. z wykształceniem poniżej ponadgimnazjalnego - oświadczenie uczestnika projektu 3 pkt., - osoby korzystające ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej – oświadczenie uczestnika projektu /3 pkt./,
Osobiście w biurze projektu
Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów, opinia Mistrza Rzemiosła
Umiejętności wytwarzania przedmiotów rękodzieła użytkowego, znajomość dróg dystrybucji przedmiotów rękodzieła użytkowego
14

Komentarze (0)

 
Twój komentarz może być pierwszy