OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PARTNERSTWA

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PARTNERSTWA

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego skupia 148 instytucji rynku pracy, edukacji i szkoleń. Są wśród nich instytucje publiczne i prywatne, m.in. szkoły, centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, uczelnie, firmy szkoleniowe, związki pracodawców, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, muzea, centra kultury, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, a także Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Struktura Partnerstwa

Organami Partnerstwa są Walne Zgromadzenie, Rada Programowa, Biuro Partnerstwa i grupy zadaniowe. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy Partnerzy, którzy wspólnie określają ogólną strategię Partnerstwa, opiniują projekty realizowane przez grupy zadaniowe, a także przyjmują nowych Partnerów i weryfikują dotychczasowe członkostwa.

W skład Rady Programowej mogą wchodzić zarówno Partnerzy, jak i osoby spoza Partnerstwa, m.in. regionalni i lokalni eksperci w zakresie kształcenia ustawicznego, przedstawiciele administracji samorządowej lub rządowej. Rada Programowa wybierana jest na 3 lata. Zajmuje się m.in. wsparciem merytorycznym dla innowacyjnych pomysłów proponowanych przez Partnerstwo oraz prowadzi działalność lobbingową na rzecz Partnerstwa.

Obszary tematyczne

Regionalne dokumenty strategiczne: Nowa Strategia do 2020 roku – „Małopolska – Nieograniczone Możliwości” oraz Program Strategiczny „Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy” stawiają przed Małopolskim Partnerstwem na rzecz Kształcenia Ustawicznego nowe zadania. Zostały one sformułowane w „Planie działania dla Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego w obszarze uczenia się przez całe życie w perspektywie 2020 roku”.

Od 2013 roku aktywni Partnerzy angażują się w roli ekspertów w pięć obszarów tematycznych:

  1. program na rzecz rozwoju postaw uczenia się przez całe życie i przygotowania do korzystania z oferty uczenia się przez całe życie;
  2. system poradnictwa całożyciowego;
  3. program zbudowania mechanizmów potwierdzania i uznawania kwalifikacji uzyskanych drogą pozaformalną i nieformalną;
  4. upowszechnianie systemu podmiotowego finansowania szkoleń;
  5. program na rzecz wzmacniania potencjału Partnerstwa i jego wpływu na kształt polityk publicznych w obszarze uczenia się przez całe życie.

 

Jak to działa?

Partnerzy podkreślają, że taka forma współpracy daje im wiele korzyści, szczególnie zwracają uwagę na wspólne podejmowanie decyzji. Mimo tego, że spotkania partnerskie są niekiedy bardzo liczne, wartość głosu każdego Partnera jest identyczna (niezależnie, czy głos ma duża czy mała instytucja, firma prywatna czy publiczna), a problem poruszony na spotkaniu rozwiązywany jest dopiero wówczas, gdy wypowiedzą się wszyscy.

Istotą pracy partnerskiej jest też wzajemny szacunek i zaufanie, jakim darzą się Partnerzy. Bez niego nie byłaby możliwa efektywna współpraca. Partnerstwo umożliwia poznanie innego punktu widzenia, wymianę poglądów i sprawia, że poszerza się sieć kontaktów, a tym samym wiele problemów daje się rozwiązać podczas rozmów telefonicznych, e-mailowo czy w nieformalnych rozmowach, których wartość w standardowej współpracy jest często niedoceniana.

Niektóre zadania, z czego zdali sobie sprawę Partnerzy pracujący w administracji, związane z uczeniem się przez całe życie, w związku ze znacznym rozproszeniem odpowiedzialności można realizować jedynie w toku szerokich konsultacji, które możliwe są właśnie na forum Partnerstwa.

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego, zdaniem Partnerów, spełnia zasadę 4i, czyli daje informację, inspiruje, wyzwala inicjatywę i innowacyjność.

Autor: Monika Gucwa, Justyna Telejko Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2017
Drukuj stronę