Bezrobocie: Małopolska na 3. miejscu w kraju

W październiku 2017 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce wyniosła 5,3%. Województwo małopolskie pod jego względem znajduje się na 3. pozycji w kraju.

W październiku 2017 r. w małopolskich urzędach pracy było zarejestrowanych 78 619 bezrobotnych. To o 3 244 osoby mniej niż we wrześniu br. oraz o ponad 16 tys. osób mniej niż na koniec analogicznego okresu roku 2016, co oznacza 17% spadek bezrobocia rok do roku. Kobiety stanowiły 57% bezrobotnych.

Małopolska na 3. miejscu w kraju z niską stopą bezrobocia

Województwo małopolskie znajduje się na 3. pozycji w Polsce pod względem stopy bezrobocia - za województwami: wielkopolskim (3,8%) i śląskim (5,2%).

W październiku 2017 r. stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła 5,3% - o 1,3 punktu procentowego mniej niż wartość ogólnopolska (6,6%).

Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach i miastach Małopolski

Zróżnicowanie stopy bezrobocia w powiatach jest prawie czterokrotne: od 2,8% w Krakowie do 11,6% w powiecie dąbrowskim.

Stopa bezrobocia niższa od wojewódzkiej wystąpiła w Krakowie (2,8%), Nowym Sączu (4,2%) i powiatach: myślenickim (3,2%), suskim (4,6%), krakowskim (4,7%), bocheńskim (5,2%) i wielickim (5,2%).

W przedziale między wartością wojewódzką a ogólnopolską znalazły się powiaty: wadowicki (5,4%), miechowski (5,6%), miasto Tarnów (5,7%), oświęcimski (6,1%) oraz gorlicki (6,4%).

Ze skalą bezrobocia wyższą lub równą ogólnopolskiej mamy do czynienia w powiatach: brzeskim (6,6%), nowotarskim (6,8%), proszowickim (7,0%), tarnowskim (7,7%), olkuskim (8,1%), limanowskim (8,4%), nowosądeckim (8,5%), chrzanowskim (8,8%), tatrzańskim (10,8%) i dąbrowskim (11,6%).

Ile osób zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy?

W październiku 2017 r. odpływ bezrobotnych z rejestrów urzędów pracy przewyższył napływ o 3 244 osoby. Napływ bezrobotnych był nieznacznie niższy (o 696 osób) niż rok wcześniej i wyniósł 12 994 osoby. Natomiast odpływ bezrobotnych (16 238 osób) miał większą skalę niż w październiku 2016 r., kiedy rejestry opuściło 15 tys. osób.

Spośród bezrobotnych zarejestrowanych 2,7 tys. stanowiły osoby niepracujące w okresie poprzedzającym rejestrację (rok wcześniej było 2,6 tys. takich osób). Po zwolnieniu z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy zarejestrowało się 489 osób. Pozostałe 10 tys. nowo zarejestrowanych to osoby, którym umowy wygasły lub które same złożyły wypowiedzenie. Ponad 45% osób wyrejestrowanych z PUP podjęło pracę.

Oferty pracy w powiatowych urzędach pracy - ile wpłynęło?

W październiku 2017 r. pracodawcy zgłosili 10 870 ofert pracy - o 101 więcej niż we wrześniu 2017 r. i o 2 370 więcej niż w październiku poprzedniego roku. Oferty pracodawców z sektora publicznego stanowiły 6% wszystkich zgłoszonych. Pracy sezonowej dotyczyło 2,5 tys. ofert (24%), staży - 215 ofert (2%), pracy subsydiowanej - 21,5%.

Małopolski rynek pracy - informacje miesięczne

Autor: Kinga Drzazga, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Drukuj stronę