Szkolenia zawodowe i komputerowe do wzięcia

Trwa nabór chętnych do udziału w projekcie "Obudź się, pora wstać!", w ramach którego przewidziano m.in. staże, szkolenia zawodowe.

Projekt adresowany jest do osób w trudnej sytuacji życiowej (finansowej, mieszkaniowej, zdrowotnej, osób np. korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, wsparcia kuratora społecznego, sądowego itp.), bezrobotnych (tzw. III profil) lub osób z niepełnosprawnością umysłową lub zaburzeniami psychicznymi albo posiadającymi tzw. niepełnosprawności sprzężone albo osób posiadających umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności.

Inicjatywa ma na celu aktywizację społeczną i zawodową oraz zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia osób (kobiet i mężczyzn powyżej 18. roku życia) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących, pracujących albo uczących się na terenie powiatów: olkuskiego, chrzanowskiego lub miechowskiego.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących form pomocy:

  • staże zawodowe w wymiarze 4 miesięcy;
  • indywidualnie dobrane szkolenia zawodowe (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb);
  • profesjonalną pomoc trenera zatrudnienia wspieranego;
  • indywidualne spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy;
  • szkolenia komputerowe (kończące się egzaminem ECDL);
  • warsztaty kompetencji społecznych;
  • opcjonalnie konsultacje z ekspertami (np. prawnik, doradca kredytowy, fryzjer i inne);
  • w trakcie realizacji zadań refundacja kosztów dojazdu i refundacji kosztów opieki nad osobą zależną.

 

Projekt "Obudź się, pora wstać!" jest realizowany ze środków unijnych w ramach Działania 9.1. Poddziałanie 9.1.2  Aktywna integracja - kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia od 2 stycznia 2018 r. przez ProBiznes Marta Krawczyk.

Szczegółowe informacje odnośnie inicjatywy można uzyskać:

 

Źródło: ProBiznes Marta Krawczyk

Drukuj stronę