Drukuj

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU)

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego działa od 2008 roku i skupia 95 instytucji rynku pracy, edukacji i szkoleń. Są wśród nich instytucje publiczne i prywatne, m.in. szkoły, centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, uczelnie, firmy szkoleniowe, związki pracodawców, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, muzea, centra kultury, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, a także Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Struktura Partnerstwa

Organami Partnerstwa są Walne Zgromadzenie, Rada Programowa. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy Partnerzy, którzy wspólnie określają ogólną strategię Partnerstwa, przyjmują roczne cele operacyjne i plany działania, a także przyjmują nowych Partnerów i weryfikują dotychczasowe członkostwa.

W skład Rady Programowej mogą wchodzić zarówno Partnerzy, jak i osoby spoza Partnerstwa, m.in. regionalni i lokalni eksperci w zakresie kształcenia ustawicznego, przedstawiciele administracji samorządowej lub rządowej. Rada Programowa wybierana jest na 3 lata. Zajmuje się m.in. wsparciem merytorycznym dla innowacyjnych pomysłów proponowanych przez Partnerstwo oraz prowadzi działalność lobbingową na rzecz Partnerstwa.

Cele:

 

 Rozwiązania, które zadziałały:

 

Potencjał do wykorzystania

Partnerstwo stawia na wymianę wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Są wśród nich instytucje publiczne i prywatne, m.in. szkoły, centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, uczelnie, firmy szkoleniowe, związki pracodawców, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, muzea, centra kultury, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, a także Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego, zdaniem Partnerów, spełnia zasadę 4i, czyli daje informację, inspiruje, wyzwala inicjatywę i innowacyjność.

W 2019 roku Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego zaplanowało konferencje, seminaria, warsztaty i spotkania tematyczne. Zagadnienie, które zainteresowały Partnerów to:

  1. Nowoczesne narzędzia dla edukacji i szkoleń.
  2. Przybliżenie zmian w prawie oświatowym.
  3. Perspektywy rozwoju MSUES.
  4. Aktywizacja osób po 50. roku życia