• 12 424 07 38
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Małopolska
Unia Europejska

Historia MPKU

DLACZEGO INSTYTUCJE RYNKU PRACY, EDUKACJI I SZKOLEŃ Z

MAŁOPOLSKI POSTANOWIŁY DZIAŁAĆ RAZEM NA RZECZ ROZWOJU

UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE?

We współczesnym świecie, w którym o przewadze konkurencyjnej regionu w coraz większym stopniu decydują nie zasoby materialne, ale zasoby wiedzy, konieczne stało się położenie większego nacisku w polityce regionalnej na kwestie związane z popularyzacją idei uczenia się przez całe życie, a w dalszej perspektywie uczynienia z niej priorytetu rozwojowego dla regionu. Naprzeciw temu wyzwaniu postanowiło wyjść Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU).

20 maja 2008 roku 55 instytucji rynku pracy, edukacji i szkoleń podpisało w Krakowie Umowę Partnerską. Angażując się we współpracę w ramach tej oddolnej inicjatywy, chciały one mówić jednym głosem w sprawach kluczowych dla uczenia się przez całe życie w Małopolsce, głosem, który byłby słyszalny przez osoby decydujące o kierunkach polityki dotyczącej kształcenia ustawicznego w regionie. Chciały przedstawiać własne propozycje zmian w tym obszarze, były też zainteresowane współpracą na rzecz promowania wśród mieszkańców Małopolski postawy otwartej na edukację.

Wyrazem wsparcia Zarządu Województwa dla inicjatyw podejmowanych przez Partnerstwo było podpisanie przez Marka Nawarę – ówczesnego marszałka województwa małopolskiego "Deklaracji Województwa Małopolskiego na rzecz Rozwoju Kształcenia Ustawicznego".

W latach 2008-2013 Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego funkcjonowało w oparciu o prace grup zadaniowych. Każda z grup pracowała nad wybranym tematem, a w efekcie tych prac powstały produkty, które są rozwijane w Małopolsce do dziś.

W grupach zadaniowych wypracowano m.in.:

  • serwis "Małopolski Pociąg do Kariery" (grupa zadaniowa: Regionalny serwis o usługach edukacyjno-szkoleniowych);
  • Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (grupy zadaniowe: Standard usług i ocena jakości usług szkoleniowych, Standardy kompetencyjne profesjonalistów kształcenia przez całe życie);
  • wstępne założenia systemu całożyciowego poradnictwa zawodowego w Małopolsce (grupa zadaniowa: Doradztwo edukacyjno-zawodowe);
  • pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zdobytych drogą nieformalną (grupa zadaniowa: Kształcenie zawodowe na potrzeby lokalnego rynku pracy).

 

Poza spotkaniami grup zadaniowych oraz spotkaniami tematycznymi ważnym elementem dialogu społecznego na temat uczenia się przez całe życie, w którym brali udział członkowie Partnerstwa, były warsztaty planistyczne organizowane raz do roku w okresie poprzedzającym procesy planistyczne w województwie małopolskim. Celem warsztatów była dyskusja na temat priorytetowych obszarów wsparcia w Małopolsce w kolejnym roku w obszarze związanym z kształceniem ustawicznym i rynkiem pracy, a tym samym wsparcie procesu planistycznego w Małopolsce poprzez wykorzystanie szerokich konsultacji społecznych z udziałem ekspertów i praktyków rynku pracy, edukacji i szkoleń.

Z kolei warsztaty lokalne, organizowane w różnych małopolskich powiatach, służyły budowaniu partnerstw na rzecz rozwoju kwalifikacji i kompetencji mieszkańców na lokalnym rynku pracy. Były one doskonałą okazją do dyskusji o zasadach współpracy międzyinstytucjonalnej, a także o kierunkach rozwoju uczenia się przez całe życie na danym terenie.

Ważnym elementem działania Partnerstwa jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, m.in. Federacją Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Ustawicznym (FREREF), Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), Pôle Rhône Alpes de l'Orientation (PRAO) czy FOREM (instytucją publicznych służb zatrudnienia w Belgii), a także m.in. z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytutem Badań Edukacyjnych. Dzięki temu Partnerzy mają możliwość śledzić na bieżąco ważne zagadnienia, tj. opracowywanie i wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji, zmiany w kształceniu dorosłych, jakość szkoleń, badanie losów absolwentów uczelni wyższych czy opracowywanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej. Okazją do przyjrzenia się najnowszym trendom w edukacji całożyciowej oraz do spotkania z ekspertami z kraju i zagranicy jest coroczna konferencja "Małopolska otwarta na wiedzę", która w 2019 roku zostanie zorganizowana po raz jedenasty.

W kolejnych latach zasady pracy Partnerstwa ewoluowały. Zmieniły się tematy, którymi MPKU się zajmowało i sposoby pracy nad nimi. W 2018 roku Partnerstwo zaobserwowało, że po 10 latach działania na nowo widoczna jest potrzeba wspólnej dyskusji, wymiany doświadczeń i poszukiwania innowacji w obszarze rozwoju kompetencji osób dorosłych. Zmieniono zatem sposób funkcjonowania Partnerstwa i przyjęto nowy regulamin.

 
Autor: Monika Gucwa, Justyna Telejko  Data ostatniej aktualizacji: 19.02.2020

Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Program Regionalny, flaga Polski z podpisem Rzeczpospolita Polska, znak województwa małopolskiego z podpisem Małopolska oraz flaga Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
© 2019 Małopolski pociąg do kariery. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego

Logotyp Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
12 619 85 75